คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T009
ชื่อตาราง อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 -2561
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนกันยายนของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก Cornell University ร่วมกับ INSEAD และ WIPO โดยจัดทำในรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 141 ประเทศ ในปี 2558 ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม และปัจจัยย่อยในด้านต่างๆ รวมถึงประเทศที่ได้อันดับหนึ่งในปัจจัยนั้นๆ
แหล่งที่มาของข้อมูล The Global Innovation Index 2014 – 2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The Global Innovation Index 2014 – 2018
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ คะแนนอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน ยกเว้นดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าประมาณ 1 (คำ นวนจากสัดส่วนระหว่างดัชนีด้านทรัพยากรนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม

— = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทค%E

(Visited 185 times, 1 visits today)