คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T001
ชื่อตาราง ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2551 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ITU รวบรวมสถิติแนวโน้มการมีการใช้ ICT โดยเฉพาะการเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-cellular subscriptions) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (active mobile-broadband subscriptions) จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ พื้นฐาน (Fixed-telephone subscriptions) จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Number of active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants) โดยมีจำนวนประเทศมากกว่า 200 ประเทศ
แหล่งที่มาของข้อมูล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
การปรับปรุงข้อมูล มีนาคม
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 1,174 times, 1 visits today)