คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T002
ชื่อตาราง จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คนของ จำแนกตามประเทศ ในกลุ่มอาเซียนบวก 6
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คนของ จำแนกตามประเทศ สำหรับประเทศไทยผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line) จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

1) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม คือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย

2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ให้บริการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

แหล่งที่มาของข้อมูล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 106 times, 1 visits today)