คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T003
ชื่อตาราง แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยปี 2553 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ได้จัดทำเป็นครั้งแรกใน ปี 2544 และตั้งแต่ปี 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน การสำรวจใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป จากตัวอย่างทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน
แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
(* สำรวจจากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป)
2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 287 times, 1 visits today)