คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T005
ชื่อตาราง จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ประกอบด้วยประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ สถิติแสดงถึงจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการเปิดเลขหมายในแต่ละประเทศ
แหล่งที่มาของข้อมูล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
การปรับปรุงข้อมูล มีนาคม
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 274 times, 1 visits today)