คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T006
ชื่อตาราง จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ และภาค
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เมษายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สถิติแสดงถึงจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามรายภูมิภาค ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) และ Tablet การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet และมือถือที่มีไว้ในครอบครองนั้นๆ โทรศัพท์มือถือ หมายถึง จำนวนโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกในครัวเรือนมีไว้ครอบครองและสามารถใช้งานได้ ไม่รวม เครื่องโทรศัพท์พีซีทีเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เสียใช้งานไม่ได้ เครื่องที่อยู่ระหว่างการซ่อม เครื่องเปล่าไม่มีซิมการ์ด หรือเครื่องที่ถูกระงับการใช้โดยไม่สามารถใช้โทรติดต่อได้
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 356 times, 1 visits today)