คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T007
ชื่อตาราง ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในครัวเรือนของประเทศไทย หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ในครอบครองในครัวเรือนสามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของสมาชิกในครัวเรือนอาจเป็นของที่ขอยืมมา หรือผู้อื่นซื้อให้ใช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet ไม่นับรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียใช้งานไม่ได้ เครื่องที่อยู่ระหว่างการซ่อมและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น เครื่องที่ให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต
แหล่งที่มาของข้อมูล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
การปรับปรุงข้อมูล มีนาคม
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 113 times, 1 visits today)