คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T008
ชื่อตาราง การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2550 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เมษายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จำแนกออกเป็น ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต และร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 413 times, 1 visits today)