คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T009
ชื่อตาราง ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อจำนวนประชากรปี 2550 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เมษายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet และมือถือที่มีไว้ในครอบครองนั้นๆ หารด้วยจำนวนประชากรในแต่ละภูมิภาคประกอบด้วย ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 363 times, 1 visits today)