คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T010
ชื่อตาราง ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเทอร์เน็ต และภาค
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เมษายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว และ Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ที่มีไว้ครอบครองในครัวเรือนนั้นๆ โดยไม่คำนึงว่าสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ตได้มาโดยวิธีใด เช่น เสียเงินสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือได้รับสิทธิต่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบของสถาบันการศึกษาหรือที่ทำงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) มีความสามารถในการรับส่งข้อมูล เสียง และภาพด้วยความเร็วสูง 256 Kbps ขึ้นไป ดังนี้ (1.1 บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน DSL, เคเบิลโมเด็ม, ดาวเทียม, เคเบิลใยแก้วนำแสง , Fixed wireless , WIMAX 1.2 บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA, EV-DO) 2. อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ (Narrowband) คือ การใช้โมเด็มเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดาซึ่งเวลาใช้งานอยู่จะไม่สามารถใช้สายโทรศัพท์ได้ ซึ่งจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตแบบ Analogue modem, ISDN และบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 325 times, 1 visits today)