คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T011
ชื่อตาราง การใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน แสดงอยู่ในรูปแบบร้อยละ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์
แหล่งที่มาของข้อมูล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ; International Telecommunication Union (ITU)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
การปรับปรุงข้อมูล มีนาคม
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 105 times, 1 visits today)