คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง LF-T004
ชื่อตาราง จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย จะพิจารณาจำนวนผู้เข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพและสวัสดิการ
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. : ข้อมูล ณ 19 พฤษภาคม 2559)

สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ stiic.sti.or.th
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 91 times, 1 visits today)