คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง LF-T007
ชื่อตาราง จำนวน อัตราการเพิ่ม และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย จะพิจารณาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศอัน ได้แก่
• สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครอบคลุมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาลัยวิทยาลัยในกำกับรัฐ มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครอบคลุมข้อมูลจากวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่ในสังกัด
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ครอบคลุมข้อมูลจากโรงเรียน และวิทยาลัยที่เป็นการศึกษาเฉพาะทาง
จำแนกตามระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. : ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. : ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)

สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ stiic.sti.or.th
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 60 times, 1 visits today)