คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง LF-T013
ชื่อตาราง กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามระดับการศึกษา
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1.สำเร็จการศึกษาด้าน วท. และทำงานด้านวท. 2.สำเร็จการศึกษาด้าน วท.และทำงานด้านอื่นๆ 3.สำเร็จการศึกษาด้าน วท. และว่างงาน 4.สำเร็จการศึกษาด้านอื่น และทำงานด้าน วท. ทั้ง 4 กลุ่มนี้สามารถจำแนกตามระดับการศึกษา คือปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล 31-May-59
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 94 times, 1 visits today)