คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง LF-T014
ชื่อตาราง ผู้มีงานทำและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข จำแนกตามสาขาวิชา
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย International Standard Classification of Education (ISCED) จัดทำโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร คอมพิวเตอร์ การเกษตร การป่าไม้ และการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิตและกระบวนการผลิต วิทยาศาสตร์กายภาพ สัตวแพทย์ และ คณิตศาสตร์และสถิติ
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล 31-May-59
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 93 times, 1 visits today)