คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง LF-T015
ชื่อตาราง ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สถิติผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น เป็นสถิติที่สะท้อนถึงคนจบสายวิทย์มาแต่ทำงานไม่ตรงสาย เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นๆ ตามรหัสอาชีพ ซึ่งการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลตาม International Standard Classification of Occupation: ISCO-08) เช่น ผู้จำหน่วยสินค้า ผู้ขับขี่ยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล 31-May-59
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 164 times, 1 visits today)