คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T004
ชื่อตาราง การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
การจัดจำแนกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ของ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้จำแนกเป็น 32 ประเภท (Class) สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ยื่นในประเทศไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno10/index.htm?lang=EN#
แหล่งที่มาของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 77 times, 1 visits today)