คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T006
ชื่อตาราง การยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
การยื่นคำขอสิทธิบัตรโดยหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสิทธิบัตรที่ยื่นคำขอโดยภาคเอกชน/นิติบุคคล โดยการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามภาคเอกชน/นิติบุคคลและทุนจดทะเบียน จำแนก ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท 2. ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท 3. มากกว่า 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1000 ล้านบาท และ 4.มากกว่า 1000 ล้านบาทขึ้นไป
แหล่งที่มาของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 73 times, 1 visits today)