คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T013
ชื่อตาราง การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2555 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
การจัดจำแนกของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) สิทธิบัตรการประดิษฐ์สามารถจำแนกตามสาขาเทคโนโลยีได้เป็น 29 สาขา
การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยีคนไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_ipc_technology.pdf
แหล่งที่มาของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 139 times, 1 visits today)