คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T014
ชื่อตาราง การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2555 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยโดยภาคเอกชน/นิติบุคคล จำแนก ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. ทุนจดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท 2. ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท 3. มากกว่า 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1000 ล้านบาท และ 4.มากกว่า 1000 ล้านบาทขึ้นไป
แหล่งที่มาของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 62 times, 1 visits today)