คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T015
ชื่อตาราง การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2555 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
สำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชฎัช ทั่วประเทศไทย
แหล่งที่มาของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 67 times, 1 visits today)