คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T017
ชื่อตาราง การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
อนุสิทธิบัตร(Petty patent) หมายถึง หนังสือที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนัก หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ปรับปรุงขึ้นจากของเดิมที่มีอยู่เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม อนุสิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครองเป็นเวลา 6 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ipthailand.go.th/images/Anual/Patent_Same.pdf
แหล่งที่มาของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 53 times, 1 visits today)