คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T019
ชื่อตาราง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2546 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
เป็นสถิติสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ยื่นขอและสถิติได้รับการจดสิทธิบัตรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นจำแนกตามการประดิษฐ์ (Invention) และ การออกแบบผลิตภัณฑ์(Product design) สถิตินำมาจากรายงานประจำปี สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.jpo.go.jp/english/statistics/statistics/index.html
แหล่งที่มาของข้อมูล Japan Patent Office (JPO)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 57 times, 1 visits today)