คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T020
ชื่อตาราง สิทธิบัตรของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2546 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
สถิติสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามการยื่นขอจดสิทธิบัตร และสิทธิบัตรที่ได้รับการจด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลมาจาก สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (The US Patent and Trademarks Office : USPTO)
แหล่งที่มาของข้อมูล USPTO (The US Patent and Trademarks Office)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 104 times, 1 visits today)