คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T021
ชื่อตาราง สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
สถิติสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามการยื่นขอจดสิทธิบัตร และสิทธิบัตรที่ได้รับการจด ในสหภาพยุโรป ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.epo.org/
แหล่งที่มาของข้อมูล European Patent Office (EPO)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 87 times, 1 visits today)