คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง PT-T023
ชื่อตาราง การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ปี 2558
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนมีนาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์
รายงานสถิติการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT จำแนกตามประเทศผู้ยื่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหนังสือ PCT Yearly Review The International Patent System 2015 ทำการจำแนกสาขาทางเทคโนโลยี ออกเป็น 4 สาขาใหญ่ ประกอบด้วย 1.วิศวกรรมไฟฟ้า(Electrical engineering) 2. เครื่องตรวจวัด(Instruments) 3. เคมี(Chemistry) และ 4. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf
แหล่งที่มาของข้อมูล WIPO Statistics Database, March 2015. PCT Yearly Review The International Patent System 2015
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนับจากวันที่มีการประกาศโฆษณา และใช้วิธีการนับที่ไม่มีการนับซ้ำ ในกรณีที่สิทธิบัตรตรงกับเทคโนโลยีมากกว่า 1 สาขา
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 62 times, 1 visits today)