คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง RD-T002
ชื่อตาราง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรมปี 2551-2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนธันวาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ข้อมูลรายอุตสาหกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น
แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2542 – 49
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: 2551 – 2556
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 28 มีนาคม 2559
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 262 times, 1 visits today)