คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง RD-T004
ชื่อตาราง บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรมปี 2547 – 2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนธันวาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การสำรวจบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2557 ได้จำแนกข้อมูลบุคลากรออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเป็นการทำงานเต็มเวลา (Full Time Equivalent : FTE)
2. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว (Headcount)
แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2547 – 49
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: 2551 – 56
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 28 มีนาคม 2559
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 127 times, 1 visits today)