คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง TB-T002
ชื่อตาราง ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2546 – 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เดือนมกราคม ของทุกปี
หลักวีธีทางสถิติ ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment: TBP) หมายถึง

ยอดสุทธิจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าความรู้ทางเทคนิคหรือการให้บริการทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ตัวเลขด้านรายจ่ายค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยีเป็นดัชนีสำคัญสะท้อนถึงระดับการพึ่งพิงหรือความต้องการใช้เทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่ตัวเลขด้านรายรับจะสะท้อนถึงขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ อันจะนำมาซึ่งรายได้จากการส่งออกเทคโนโลยี

แหล่งที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้น 28 มกราคม 2559
หมายเหตุ  
(Visited 206 times, 1 visits today)