คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง TB-T003
ชื่อตาราง รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำแนกตามประเทศ
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เดือนมกราคม ของทุกปี
หลักวีธีทางสถิติ ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalty and license fee) หมายถึง

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้สิ่งของต้นฉบับ อาทิเช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เทคนิคและการออกแบบ สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจำหน่ายต้นฉบับ หนังสือและภาพยนตร์ รวมถึงค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญาที่มิได้จัดไว้ในประเภทอื่น

แหล่งที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้น 28 มกราคม 2559
หมายเหตุ  
(Visited 165 times, 1 visits today)