ผลงานและสิ่งตีพิมพ์

ค้นหาผลงานและสิ่งตีพิมพ์ที่สนใจ


รายงานการศึกษา กรอบการศึกษาตัวชี้วัดนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ปี 2564- 2565

กรอบการศึกษาตัวชี้วัดนวัตกรรมสังคม และร่างแนวทางการจัดทำชุดตัวชี้วัดนวัตกรรมสังคมและระบบนิเวศสำหรับประเทศไทย

(Visited 58 times, 1 visits today)
สถานะการตีพิมพ์ : ไม่มี