แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ

Global GDP Forecasts for 2040 indicates a serious change in the world economy
ที่มา: New School Economic Review. [Online]. Available: http://newschooljournal.com/tag/robert-w-fogel/ (July 2010).

  • ในอนาคต จะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น (ส่วนแบ่ง GDP จากร้อยละ 51 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2040) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ส่วนแบ่ง GDP จากร้อยละ 22 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 63 ในปี 2040)
(Visited 7,921 times, 1 visits today)