แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ที่มา: Senior Journal.Com.[Online].Available: http://seniorjournal.com/NEWS/SeniorStats/2007/7-03-16-NineTrends.htm. (April 2010)

  • มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 40 ปีข้างหน้า โลกจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น (2,000 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 9,200 คน)
  • คนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้นจากที่เคยมีอายุคาดหมายเฉลี่ย 60 ปี ในปี 2510 เพิ่มขึ้นเป็น 73.2 ปี ในปี 2549 และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้า (สัดส่วนคนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไปจาก 6 คน: 1 คน ในปี 2550 เป็น 3 คน: 1 คน ในปี 2570 (ที่มา: วิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 2570, เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
(Visited 8,727 times, 1 visits today)