แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ความไม่มั่นคงทางอาหาร

ที่มา: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/temp-analysis-2009.html อ้างใน นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 300 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

  • Food and Agricultural Organization (FAO) รายงานว่า ตั้งแต่ปี 1969-2009 โลกมีแนวโน้มผู้หิวโหย (hunger) เพิ่มขึ้นโดยในปี 2009 มีจำนวน 1.02 พันล้านคน (อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมากที่สุด 642 ล้านคน รองลงมาได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา ซับซาฮารา 265 ล้านคน) โดยเป็นผลมาจากการที่มีรายได้ลดลง ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายส่วนอาหารโดยตัดการบริโภคอาหารหลักออกไป ลดความหลากหลายของอาหารและสารอาหารที่บริโภค เปลี่ยนมาบริโภคอาหารด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัย

ที่มา: Economic and Social Development Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome (October 2009). The State of Food Insecurity in the World Economic crisis: impacts and lessons learned.

  • FAO รายงานเพิ่มเติมว่า มีแนวโน้มว่าราคาอาหารจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น ได้แก่ ความไม่มั่นคงทางอาหาร (รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ, ขีดจำกัดด้านความสามารถในการผลิต, ที่ดินที่สามารถทำการเพาะปลูกได้, สภาพอากาศที่แปรปรวน

ที่มา: Asian Food Information Center. [Online]. Available: http://www.afic.org/undernutrition.php?switchto=2&news_id=1125. (July 2010).

(Visited 4,197 times, 1 visits today)