เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจหนึ่งตามพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หมวด 3 มาตรา 17 (6) และ (7) ซึ่งระบุให้ สวทน. จัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.)

โครงสร้างงานด้านดัชนี

พันธกิจ

  1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเขียนรายงานสถานภาพการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
  2. พัฒนาข้อมูลดัชนีชี้วัดใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  3. พัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดการคลังข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

________________________________________________________________________________________________________________

(Visited 5,597 times, 1 visits today)