สถานการณ์และแนวโน้ม วทน.

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

 • การเป็นโรคจากพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น
   • World Health Organization (WHO) รายงานว่า สาเหตุที่ทำให้ประชากรทุกกลุ่มประเทศตั้งแต่ประเทศที่มีรายได้ต่ำไปจนถึงประเทศที่มีรายได้สูง) เสียชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง การขาดการเคลื่อนไหว (physical inactivity) โรคอ้วนและน้ำหนักเกิน

   ที่มา: World Health Organization (2009). GLOBAL HEALTH RISKS: Mortality and burden of disease attributable toselected major risks.

 • ความไม่มั่นคงทางอาหาร
  • ที่มา: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/temp-analysis-2009.html อ้างใน นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 300 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

   • Food and Agricultural Organization (FAO) รายงานว่า ตั้งแต่ปี 1969-2009 โลกมีแนวโน้มผู้หิวโหย (hunger) เพิ่มขึ้นโดยในปี 2009 มีจำนวน 1.02 พันล้านคน (อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมากที่สุด 642 ล้านคน รองลงมาได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา ซับซาฮารา 265 ล้านคน) โดยเป็นผลมาจากการที่มีรายได้ลดลง ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายส่วนอาหารโดยตัดการบริโภคอาหารหลักออกไป ลดความหลากหลายของอาหารและสารอาหารที่บริโภค เปลี่ยนมาบริโภคอาหารด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัย

   ที่มา: Economic and Social Development Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome (October 2009). The State of Food Insecurity in the World Economic crisis: impacts and lessons learned.

   • FAO รายงานเพิ่มเติมว่า มีแนวโน้มว่าราคาอาหารจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น ได้แก่ ความไม่มั่นคงทางอาหาร (รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ, ขีดจำกัดด้านความสามารถในการผลิต, ที่ดินที่สามารถทำการเพาะปลูกได้, สภาพอากาศที่แปรปรวน

   ที่มา: Asian Food Information Center. [Online]. Available: http://www.afic.org/undernutrition.php?switchto=2&news_id=1125. (July 2010).

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ที่มา: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/temp-analysis-2009.html อ้างใน นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 300 เดือนกุมภาพันธ์ 2553.

   • “นาซา” เปิดเผยแผนที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวโลกซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกต่อเนื่อง จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยามากกว่า 1,000 สถานีทั่วโลก ข้อมูลดาวเทียมสำหรับอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และสถานีวิจัยแอนตาร์กติกา สรุปได้ดังนี้ 1) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปี 2005 เป็นปีที่ร้อนที่สุด และปี 2008 เป็นปีที่เย็นที่สุด 2) ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิพื้นผิวโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ และ 3) เมื่อเทียบกับเมื่อ 130 ปีที่แล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส
 • การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ
  • Global GDP Forecasts for 2040 indicates a serious change in the world economy
   ที่มา: New School Economic Review. [Online]. Available: http://newschooljournal.com/tag/robert-w-fogel/ (July 2010).

   • ในอนาคต จะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น (ส่วนแบ่ง GDP จากร้อยละ 51 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2040) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ส่วนแบ่ง GDP จากร้อยละ 22 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 63 ในปี 2040)
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
  • ที่มา: Senior Journal.Com.[Online].Available: http://seniorjournal.com/NEWS/SeniorStats/2007/7-03-16-NineTrends.htm. (April 2010)

   • มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 40 ปีข้างหน้า โลกจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น (2,000 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 9,200 คน)
   • คนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้นจากที่เคยมีอายุคาดหมายเฉลี่ย 60 ปี ในปี 2510 เพิ่มขึ้นเป็น 73.2 ปี ในปี 2549 และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้า (สัดส่วนคนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไปจาก 6 คน: 1 คน ในปี 2550 เป็น 3 คน: 1 คน ในปี 2570 (ที่มา: วิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 2570, เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)