การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

บทนำ

การเข้ารหัส (encoding) คือกระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลในการทำเว็บที่เป็นภาษาไทยที่นิยมคือ TIS-620, WINDOWS-874 และ UTF-8 ซึ่งปัจจุบัน การเข้ารหัส แบบ TIS-620 และ WINDOWS-874 นั้น มีแนวโน้มในการใช้งานน้อยลง เนื่องจากติดข้อจำกัดทางเทคนิคในการแสดงผลข้อมูล ทำให้เอกสารข้อมูลส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเข้ารหัสแบบ UTF-8 แทน

UTF-8 คือ รหัสภาษานานาชาติ หรือ Unicode เป็นการเข้ารหัสชุดอักขระที่ใช้ชุดข้อมูลเพื่อแทนตัวอักษร

มาตราฐานการเข้ารหัสสากลที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันคือ UTF-8

ข้อมูลที่ Export จากเวป http://stiic.sti.or.th ทั้งหมดจะใช้เข้ารหัสด้วย UTF-8 เมื่อเปิดด้วย Microsoft Excel ซึ่งค่าเริ่มต้นของ Microsoft Excel จะใช้การเข้ารหัส 1252: Western European(Windows) ทำให้เมื่อเปิดไฟล์ฟอร์แมต CSV ที่เข้ารหัสด้วย UTF-8 ขึ้นมาจึงไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ค่าเริ่มต้นการเปิดไฟล์ csv ใน Microsoft Excel

วิธีแก้ไข

 

การนำเข้าไฟล์ CSV สำหรับ Microsoft Excel 2013

 

การนำเข้าไฟล์ CSV สำหรับ Microsoft Excel 2019

 

Microsoft Excel 2013

1. เปิดโปรแกรม Excel >ไปที่เมนู Data (ข้อมูล) > ไปที่นำเข้าข้อมูลจาก Text ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การนำเข้าไฟล์ CSV ใน Excel

2. กดเลือกไฟล์ CSV ต้องการนำเข้า(Import)จาก PC หรือ Notebook ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การ Import ไฟล์ CSV

3. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงตัวอย่าง Preview ไฟล์ CSV ขึ้นมาดังรูปที่ 4 เลือกการแยกฟิลด์โดยตัวเลือก Delimited
และการเข้ารหัส เป็น UTF-8 จากนั้นกดปุ่ม Next

รูปที่ 4 การแก้ไขการเข้ารหัสเป็นภาษาไทย (UTF-8)

4. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงการเลือกตัวแยกฟิลด์ เลือกตัวเลือก Comma ดังรูปที่ 5 จากนั้นกดปุ่ม Next

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างเลือกตัวเลือก Delimeters

5. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงการเลือกตำแหน่งของข้อมูลบน Worksheet ดังรูปที่ 6 จากนั้นกดปุ่ม OK

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างเลือกตำแหน่งของข้อมูลที่นำเข้าบน Worksheet

6. ผลลัพธ์หลังการนำเข้าไฟล์ CSV ที่แก้การเข้ารหัสเป็น UTF-8 พร้อมใช้งาน ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ผลลัพธ์การนำเข้าไฟล์ CSV

Microsoft Excel 2019

1. เปิดโปรแกรม Excel >ไปที่เมนู Data (ข้อมูล) > ไปที่นำเข้าข้อมูลจาก Text/CSV ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 การนำเข้าไฟล์ CSV ใน Excel

2. กดเลือกไฟล์ CSV ต้องการนำเข้า(Import)จาก PC หรือ Notebook ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 การ Import ไฟล์ CSV

3. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงตัวอย่าง Preview ไฟล์ CSV ขึ้นมาดังรูปที่ 10
เลือกการเข้ารหัส เป็น UTF-8 และ เลือกการแยกฟิลด์โดยตัวเลือก Delimiter เป็น Comma

รูปที่ 10 การแก้ไขการเข้ารหัสเป็นภาษาไทย (UTF-8)

4. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลบน Worksheet ดังรูปที่ 11 จากนั้นกดปุ่ม Load

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างข้อมูลที่นำเข้าบน Worksheet

5. ผลลัพธ์หลังการนำเข้าไฟล์ CSV ที่แก้การเข้ารหัสเป็น UTF-8 พร้อมใช้งาน ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 ผลลัพธ์การนำเข้าไฟล์ CSV

(Visited 92,377 times, 39 visits today)