ข่าวสาร

CEO Innovation Forum 2017 นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

20170220 news

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจในการพัฒนาและจัดทำดัชนี สถิติ และตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา วทน. ของประเทศ สวทน. ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนไทย ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรจัดงาน CEO Innovation Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_id=136

(Visited 439 times, 1 visits today)