คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง TB-T001
ชื่อตาราง สัดส่วนมูลค่าการส่งออก-นำเข้าของอุตสาหกรรมแต่ละระดับเทคโนโลยี  จำแนกตามจุดประสงค์การใช้งาน
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เดือนมิถุนายน ของทุกปี
หลักวีธีทางสถิติ การจำแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม (Sectoral approach) เป็นการจำแนกโดยพิจารณาจากความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีของแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งยังพิจารณาถึงลักษณะของอุตสาหกรรมว่าอยู่ในฐานะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี (Technology producer) และผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology user) การจัดจำแนกประเภทของอุตสาหกรรมนี้จะอาศัยความเข้มข้นของการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D intensity) ของแต่ละอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับมูลค่าเพิ่มและผลผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมเป็นตัวกำหนด ทั้งนี้ OECD ได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานตามรหัส (International Standard Industrial Classification Revision 4: ISIC Rev. 4) โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทอุตสาหกรรม คือ

– อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (High technology industries)
ประกอบด้วย ยา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อากาศยาน

– อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูง (Medium-high technology industries)
ประกอบด้วย เคมีภัณฑ์ (ไม่รวมยา) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง อุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟและอื่นๆ

– อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งต่ำ (Medium-low technology industries)
ประกอบด้วย ถ่านโค้กและปิโตรเลียม ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ ยกเว้นเหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะเคลือบ อุตสาหกรรมต่อเรือ

– อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นต่ำ (Low technology industries)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์จากไม้ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งพิมพ์และสื่อบันทึก ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

 

แหล่งที่มาของข้อมูล OECD คำนวณโดย สวทน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้น 15 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ  
(Visited 1,057 times, 1 visits today)