ผลงานและสิ่งตีพิมพ์

ค้นหาผลงานและสิ่งตีพิมพ์ที่สนใจ


รายงานการศึกษา การวัดขีดความสามารถด้านความรู้

รายงานการศึกษา
การวัดขีดความสามารถด้านความรู้ กรณีศึกษา Global Knowledge Index (GKI) ประจำปี 2564

(Visited 67 times, 1 visits today)
สถานะการตีพิมพ์ : ไม่มี