สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T010 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ Bloomberg ปี 2559 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-10 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ Bloomberg ปี 2559 - 2561
Table 1-10 Innovation Index Ranking of Thailand by Bloomberg, 2016 - 2018
ปัจจัย
(Factor)
255925602561ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด ปี 2561
201620172018(Best performer | Value, 2018)
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (Bloomberg Innovation Index)474445
คะแนนรวม (Total score)50.747.147.8เกาหลีใต้ South Korea | 89.28
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (R&D intensity)494745อิสราเอล Israel
มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing value-added)91818ไอร์แลนด์ Ireland
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรผู้มีงานทำ (Productivity)464745ไอร์แลนด์ Ireland
สัดส่วนจำนวนบริษัท high-tech (High-tech density)253231สหรัฐอเมริกา U.S.
สัดส่วนผู้ที่เข้าศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสัดส่วนบัณฑิตที่จบสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Tertiary efficiency)494625สิงคโปร์ Singapore
จำนวนนักวิจัย (Researcher concentration)494548อิสราเอล Israel
จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตร และสัดส่วนจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับ (Patent activity)4750-เกาหลีใต้ South Korea | 89.28
จำนวนประเทศ (Number of countries)847880
ที่มา (Source): Bloomberg 2016 - 2018 Innovation Index
(Visited 142 times, 1 visits today)