สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T003 แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553-59

ตารางที่ 8-3 แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553-59      
Table 8-3 Trends of fixed line telephone mobile telephone and Internet use in Thailand, 2010-16
ปี (Years)จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต : ล้านคน (Number of population 6 years of age and over using Internet : million) (1)จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน (Number of population 6 years of age and over using Internet per 100 inhabitants) (1)จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่: ล้านคน (Mobile users: millions) (1)จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Mobile users per 100 inhabitants) (1)จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้: ล้านเลขหมาย (Fixed line subscriptions: millions) (2)จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Fixed line subscriptions per 100 inhabitants)(2)
2553 (2010)13.822.438.261.86.910.3
2554 (2011)14.823.741.466.46.69.9
2555 (2012)16.626.544.170.26.39.6
2556 (2013)18.328.946.473.369.1
2557 (2014)21.734.948.177.25.68.5
2558 (2015)24.639.349.679.35.37.9
2559 (2016)29.847.551.181.44.87.1
ที่มา: 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 (* สำรวจจากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป)
2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
Source: 1. National Statistical Office, ICT household survey report 2016 (* the survey covering population 6 years of age and over)
2. Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
(Visited 157 times, 1 visits today)