สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T012 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค

ตารางที่ 8-12 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค       
Table 8-12 Percentage of population 6 years of age and over using mobile telephone and Smart phone , computer and Internet by region
ทั่วราชอาณาจักร (Whole kingdom)กรุงเทพมหานคร (Bangkok)ภาคกลาง (Central)ภาคเหนือ (North)ภาคใต้ (South)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท2557 (2014)77.289.281.774.473.270.7
(Mobile users)2558 (2015)79.390.383.276.57474.4
2559 (2016)81.491.385.578.977.376.1
การใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone)2559 (2016)50.570.356.345.248.739.3
คอมพิวเตอร์2557 (2014)38.254.639.234.137.332.5
(Computer users)2558 (2015)34.952.334.931.432.830.1
2559 (2016)32.250.531.530.129.527
อินเตอร์เน็ต2557 (2014)34.954.537.530.632.726.9
(Internet users)2558 (2015)39.360.643.133.537.230.2
2559 (2016)47.569.75341.446.336
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2016
(Visited 49 times, 1 visits today)