สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T012 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-12 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภูมิภาค
Table 8-12 Percentage of population 6 years of age and over using mobile telephone and Smart phone , computer and Internet by region
ประเภทปี
(Year)
ทั่วราชอาณาจักร
(Whole kingdom)
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)ภาคกลาง
(Central)
ภาคเหนือ
(North)
ภาคใต้
(South)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท
(Mobile users)
2558 (2015) 79.3 90.3 83.2 76.5 74.0 74.4
2559 (2016) 81.4 91.3 85.5 78.9 77.3 76.1
2560 (2017) 88.2 93.5 89.6 85.3 87.1 86.4
การใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
(Smart phone)
2560 (2017) 72.3 85.5 74.3 66.7 74.7 65.6
การใช้โทรศัพท์มือถือแบบฟีเจอร์โฟน
(Feature phone)
2560 (2017) 29.7 16.1 27.9 34.9 27.4 36.5
คอมพิวเตอร์
(Computer users)
2558 (2015) 34.9 52.3 34.9 31.4 32.8 30.1
2559 (2016) 32.2 50.5 31.5 30.1 29.5 27.0
2560 (2017) 30.8 49.2 30.1 27.7 27.9 26.2
อินเตอร์เน็ต
(Internet users)
2558 (2015) 39.3 60.6 43.1 33.5 37.2 30.2
2559 (2016) 47.5 69.7 53.0 41.4 46.3 36.0
2560 (2017) 52.9 74.5 57.9 45.4 52.2 42.5
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2017
(Visited 244 times, 1 visits today)