สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T001 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 – 59 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา

ตารางที่ 4-1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 - 59 จำแนกตามระดับการศึกษา และสายวิชา                                               
Table 4-1 Number of new enrollments during academic year 2014-16 by level and field of education
ปีการศึกษา
(Academic year)
2550(2007)2551(2008)2552(2009)2553(2010)2554(2011)2555 (2012)2556 (2013)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)
สายวิทย์
(S&T)
% เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social Science)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social Science)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม
(Social Science)
รวม
(Total)
สายวิทย์
(S&T)
%เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม(Social Science) ไม่ระบุ
(Not Specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T) %เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T) %เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T) %เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T) %เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T) %เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
สายวิทย์(S&T) %เทียบ
สายวิทย์ทั้งหมด
(% of Total S&T)
สายสังคม (Social science) ไม่ระบุ
(Not specified)
รวม
(Total)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(Lower than bachelor degree level)
192,999 55% 138,377 331,376 176,011 52% 125,481 301,492 174,385 55% 130,909 305,294 164,542 48% 120,389 - 284,931 169,277 47.7% 129,631 - 298,908 160,720 54.4% 115,212 7,106 283,038 152,217 53.8% 110,793 3,039 266,049 160,890 48.9% 109,689 50 270,629 174,608 52.3% 117,609 6,594 298,811 174,054 52.22% 114,265 - 288,319
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(Vocational certificate)
121,193 34% 82,772 203,965 110,237 33% 75,707 185,944 108,883 35% 78,003 186,886 104,082 30% 75,200 - 179,282 109,321 30.8% 80,144 - 189,465 104,152 35.2% 74,192 678 179,022 95,093 33.6% 66,884 1,921 163,898 97,228 29.5% 64,746 1 161,975 103,678 31.0% 67,953 714 172,345 104,996 31.50% 65,388 - 170,384
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(Higher vocational certificate)
70,486 20% 55,021 125,507 65,507 19% 49,756 115,263 65,058 21% 52,870 117,928 60,058 17% 45,187 - 105,245 58,221 16.4% 42,548 - 100,769 55,659 18.8% 41,020 294 96,973 54,882 19.4% 40,107 1,117 96,106 62,433 19.0% 44,943 - 107,376 70,696 21.2% 49,656 819 121,171 68,429 20.48% 48,877 - 117,306
อื่นๆ (Other) 1,320 0%584 1,904 2670%182854440%364804020%2-404 1,735 0.5% 6,939 - 8,674 9090.3% 6,134 7,043 2,242 0.8% 3,802 1 6,045 1,229 0.4%49 1,278 2340.1%- 5,061 5,295 6290.19%--629
ปริญญาตรี
(Bachelor degree level)
148,114 42% 377,488 525,602 148,644 44% 382,497 531,141 127,119 40% 266,637 393,756 162,616 47% 326,032 99 488,747 169,538 47.8% 353,999 109 523,646 123,484 41.8% 278,460 78,996 480,940 120,812 42.7% 297,347 38,344 456,503 155,615 47.3% 313,199 23,572 492,386 143,734 43.0% 332,238 426 476,398 137,311 41.20% 271,275 - 408,586
ปริญญาตรี (Bachelor degree level) 147,062 42% 377,472 524,534 145,079 43% 381,937 527,016 124,088 39% 265,532 389,620 159,908 47% 324,802 - 484,710 168,911 47.6% 353,397 - 522,308 123,474 41.8% 277,374 78,775 479,623 120,580 42.6% 296,234 38,267 455,081 155,004 47.1% 313,022 23,572 491,598 142,408 42.6% 331,576 426 474,410 137,311 41.20% 271,275 - 408,586
อื่นๆ (Other) 1,052 0%16 1,068 3,565 1%560 4,125 3,031 1% 1,105 4,136 2,708 1% 1,230 99 4,037 6270.2%602109 1,338 100.0% 1,086 221 1,317 2320.1% 1,113 77 1,422 6110.2%177-788 1,326 0.4%662- 1,988 -0.00%---
สูงกว่าปริญญาตรี
(Higher than bachelor degree level)
11,792 3% 42,844 54,636 13,509 4% 49,818 63,327 12,769 4% 42,607 55,376 16,492 5% 49,954 - 66,446 15,788 4.5% 46,022 - 61,810 11,448 3.9% 38,294 5,404 55,146 10,156 3.6% 40,160 1,806 52,122 12,653 3.8% 41,601 1,867 56,121 11,992 3.6% 44,331 711 57,034 11,348 3.40% 29,633 - 40,981
ปริญญาโท (Master degree level) 10,546 3% 35,471 46,017 11,725 3% 39,193 50,918 10,778 3% 31,292 42,070 13,697 4% 33,858 - 47,555 13,228 3.7% 42,501 - 55,729 9,473 3.2% 35,876 4,762 50,111 8,227 2.9% 37,308 1,602 47,137 10,252 3.1% 37,110 1,212 48,574 9,285 2.8% 38,196 525 48,006 9,506 2.84% 24,526 - 34,032
ปริญญาเอก (Doctoral degree level) 1,050 0% 1,805 2,855 1,272 0% 2,557 3,829 1,128 0% 1,425 2,553 1,772 1% 2,310 - 4,082 1,653 0.5% 2,199 - 3,852 1,141 0.4% 1,723 476 3,340 1,295 0.5% 2,138 174 3,607 1,695 0.5% 2,505 209 4,409 1,780 0.5% 2,079 184 4,043 1,407 0.42% 1,615 - 3,022
อื่นๆ (Other)1960% 5,568 5,764 5120% 8,068 8,580 8630% 9,890 10,753 1,023 0% 13,786 - 14,809 9070.3% 1,322 - 2,229 8340.3%695166 1,695 6340.2%71430 1,378 7060.2% 1,986 446 3,138 9270.3% 4,056 2 4,985 4350.13% 3,378 - 3,813
ไม่บันทึกระดับการศึกษา170.0%123 4,171 4,311 0.0% 2,812 2,812 -0.0%-575575 3,815 1.1% 6,601 1,758 12,174 10,604 3.18% 20,244 11,874 42,722
ผลรวม(Total) 352,905 100% 558,709 911,614 338,164 100% 557,796 895,960 314,273 100% 440,153 754,426 343,650 100% 496,375 99 840,124 354,603 100.0% 529,652 109 884,364 295,669 100.0% 432,089 95,677 823,435 283,185 100.0% 448,300 46,001 777,486 329,158 100.0% 464,489 26,064 819,711 334,149 100.0% 500,779 9,489 844,417 333,317 100.0% 435,417 11,874 780,608
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 14 ธันวาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 14 December 2015) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 21 June 2017)
39.5715623942.70
(Visited 363 times, 1 visits today)