สถิตินักเรียนนักศึกษา

LF-T004 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 – 59 จำแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 4-4 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 - 59 จำแนกตามสาขาวิชา      
Table 4-4 Number of new enrollments bachelor degree level in field of science and technology during academic year 2008-15 by programme
ปีการศึกษา
(Academic year)
เกษตรศาสตร์(Agriculture)วิทยาศาสตร์ (รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : ICT ) (Science)
วิศวกรรม(Engineering)สุขภาพและสวัสดิการ
(Health and welfare)
อื่นๆ
(Other)
รวม
(Total)
2550 (2007) 12,553 56,729 50,860 27,863 109 148,114
2551 (2008) 9,432 56,065 51,301 31,725 121 148,644
2552 (2009) 9,937 46,351 40,717 29,985 129 127,119
2553 (2010) 13,761 64,404 51,419 33,032 - 162,616
2554 (2011) 13,732 72,400 52,411 30,995 - 169,538
2555 (2012) 11,918 49,957 41,877 19,732 - 123,484
2556 (2013) 11,054 57,416 35,939 16,403 - 120,812
2557 (2014) 9,208 71,621 43,063 31,214 509 155,615
2558 (2015) 6,819 66,013 46,674 24,228 - 143,734
2559 (2016) 9,832 48,265 54,638 24,576 - 137,311
%
2550 (2007)8.5%38.3%34.3%18.8%0.1%100%
2551 (2008)6.3%37.7%34.5%21.3%0.1%100%
2552 (2009)7.8%36.5%32.0%23.6%0.1%100%
2553 (2010)8.5%39.6%31.6%20.3%0.0%100%
2554 (2011)8.1%42.7%30.9%18.3%0.0%100%
2555 (2012)9.7%40.5%33.9%16.0%0.0%100%
2556 (2013)9.1%47.5%29.7%13.6%0.0%100%
2557 (2014)5.9%46.0%27.7%20.1%0.3%100%
2558 (2015)4.7%45.9%32.5%16.9%0.0%100%
2559 (2016)7.2%35.2%39.8%17.9%0.0%100%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 14 ธันวาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2560)
Source: Office of the Higher Education Commission (Data as of 14 December 2015) , Office of Vocational Education Commission(Data as of 10 June 2016) and Office of the Education Council(Data as of 21 June 2017)
(Visited 97 times, 1 visits today)