สถิติกำลังแรงงานด้าน วทน.

LF-T015 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ ปี 2556-58 จำแนกตามอาชีพ

  ตารางที่ 4-15 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำงานด้านอื่น จำแนกตามอาชีพ ปี 2556-58 จำแนกตามอาชีพ    
Table 4-15 Employed persons graduated in Science and Technology but work in other fields during, 2013-15 by occupation
อาชีพ (Occupation)2558 (2015)2559 (2016)
จำนวน (Persons)ร้อยละ
(%)
จำนวน (Persons)ร้อยละ
(%)
111ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย 27,417 1.8% 23,665 1.5%
122ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์ 48,196 3.2% 38,504 2.5%
133ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง 120,605 8.0% 113,925 7.4%
144ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 50,314 3.3% 50,896 3.3%
215ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย ภาพกราฟฟิกและสื่อผสม 30,421 2.0% 24,585 1.6%
236ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน 98,253 6.5% 97,635 6.3%
247ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร 32,827 2.2% 46,564 3.0%
268ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม 18,418 1.2% 14,734 1.0%
329ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 5,253 0.3% 4,105 0.3%
3310ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร 76,928 5.1% 89,456 5.8%
3411ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมช่างถ่ายภาพ) 23,396 1.6% 17,494 1.1%
4112เสมียนทั่วไปและพนักงานใช้อุปกรณ์ที่มีแผงพิมพ์ 85,871 5.7% 97,316 6.3%
4213เสมียนด้านการให้บริการลูกค้า 29,770 2.0% 29,810 1.9%
4314เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสินค้า 61,556 4.1% 57,110 3.7%
4415เสมียนอื่นๆ 22,112 1.5% 26,460 1.7%
5116พนักงานบริการส่วนบุคคล 57,863 3.8% 76,595 5.0%
5217ผู้จำหน่ายสินค้า 369,289 24.5% 386,089 25.0%
5318ผู้ปฎิบัติงานดูแลส่วนบุคคล 17,133 1.1% 13,238 0.9%
5419ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย 34,250 2.3% 34,274 2.2%
63ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง ล่าสัตว์ และเก็บพืชผลเพื่อการดำรงชีพ 13,827 0.9% 16,151 1.0%
7320ช่างงานหัตถกรรมและงานพิมพ์ 16,694 1.1% 15,386 1.0%
7521ผู้แปรรูปอาหาร งานไม้ เครื่องแต่งกาย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวม ผู้ปฏิบัติงานด้านวัตถุระเบิด ปฏิบัติงานใต้น้ำ ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ผู้รมยาและกำจัดแมลง) 38,926 2.6% 38,687 2.5%
8322ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ 131,532 8.7% 129,101 8.4%
9123คนงานและผู้ช่วยทำความสะอาด 19,897 1.3% 10,139 0.7%
9224คนงานด้านเกษตร ประมง และป่าไม้ 10,780 0.7% 9,499 0.6%
9325คนงานเหมืองแร่ การก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง 26,663 1.8% 31,100 2.0%
9426ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร 1,289 0.1% 3,020 0.2%
9527ผู้จำหน่ายสินค้าและให้บริการตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกัน 13,955 0.9% 18,961 1.2%
9628ผู้ปฎิบัติงานด้านขยะและผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ 17,282 1.1% 19,476 1.3%
9929อาชีพที่มิได้ระบุไว้ 7,922 0.5% 7,301 0.5%
รวมทั้งสิ้น 1,508,639 100.0% 1,541,276 100.0%
หมายเหตุ 1. ตั้งแต่ปี 2558 จัดหมวดประเภทอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008หมายเหตุ จัดหมวดอาชีพใหม่ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ISCO-2008
2. ดำเนินการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติSource : National Statistical Office
Source : National Statistical Office
(Visited 84 times, 1 visits today)