สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T008 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2558

PT-T008 การยื่นคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2558          
PT-T008 Patents in Thailand by government organization, 2007 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หน่วยงาน
ปี 2550 (Y 2007)ปี 2551 (Y 2008)ปี 2552 (Y 2009)ปี 2553 (Y 2010)ปี 2554 (Y 2011)ปี 2555 (Y 2012)ปี 2556 (Y 2013)ปี 2557 (Y 2014)ปี 2558 (Y 2015)Organization
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
การยื่นขอ
(Patent applications)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี123159176196182179187186228Ministry of Science and Technology
กระทรวงศึกษาธิการ22186434172Ministry of Education
หน่วยงานอิสระ142171136000Independent Public Agency
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์8585617101116Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงสาธารณสุข152421033Ministry of Public Health
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม000102004Ministry of Natural Resources and Environment
กระทรวงมหาดไทย045440014Ministry of Interior
สำนักนายกรัฐมนตรี00171400122412Prime Minister's Office
กระทรวงกลาโหม010101000Ministry of Defence
กระทรวงพาณิชย์000020055Ministry of Commerce
กระทรวงอุตสาหกรรม000000000Ministry of Industry
กระทรวงคมนาคม000000000Ministry of Transport
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000000Ministry of Information, Technology and Communication
กระทรวงพลังงาน000004000Ministry of Energy
กระทรวงแรงงาน010000000Ministry of Labour
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา001000000Ministry of Tourism and Sports
กระทรวงการคลัง000200002Ministry of Finance
รวม168214222232212214210237276Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 34 times, 1 visits today)