สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T001 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-1 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด
ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 - 2560
Table 7-1 Number of times cited to total scientific and technological publications in Thai journal, 2004 - 2017
การอ้างอิง2547
(2004)
2551
(2008)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
จำนวนบทความ 3,095 4,710 7,261 6,974 7,973 7,841 8,402 9,668
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 1,716 3,084 5,602 5,437 7,225 7,401 8,760 12,290
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ 0.550.650.770.780.910.941.041.27
หมายเหตุ: ในปี 2560 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 285 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Remark: Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2017, which include 285 scientific and technological journals.
ที่มา: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
(Visited 442 times, 1 visits today)