สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T002 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-2 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2560
ตาราง 7-2 Scientific and technological publications in TCI database by the top 20 universities (TCI), 2017
อันดับ
(Rank)
มหาวิทยาลัย
(Universities)
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ปี 2560
(Number of publications in 2017)
1มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University)
1,089
2มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Rajabhat University)
914
3มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
889
4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
734
5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
627
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
478
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(Rajamangala University of Technology)
397
8มหาวิทยาลัยบูรพา
(Burapha University)
387
9มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
376
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
333
11มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University)
289
12มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Srinakharinwirot University)
260
13มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Mahasarakham University)
256
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
218
15สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
138
16มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn University)
132
17มหาวิทยาลัยรังสิต
(Rangsit University)
123
18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology)
107
19มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Ubon Ratchathani University)
105
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut's University of Technology Thonburi)
99
หมายเหตุ: ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2560 จำนวน 285 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนบทความที่แสดงแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีการนับซ้ำ เพราะ 1 บทความอาจต้องอาศัยการเขียนร่วมกันของนักวิจัยจาก 2 มหาวิทยาลัยหรือมากกว่า
Remark: Data from Thai Journal Citation Index (TCI) Database in 2017, which include 285 scientific and technological journals.
Number of publications counted for each university may include duplication are to coauthorship.
ที่มา: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
(Visited 326 times, 1 visits today)