สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T003 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-3 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2560
Table 7-3 Number of times cited by the top 10 Thai-Journals (TCI), 2017
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง ปี 2560
(Number of times cited in 2017)
1จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(Journal of the Medical Association of Thailand)
836
2วารสารพยาบาลทหารบก
(The Journal of The Royal Thai Army Nurses)
409
3วารสารสภาการพยาบาล
(Thai Journal of Nursing Council)
382
4วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
(Journal of Nursing Science and Health)
288
5วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
(Journal of the Psychiatric Association of Thailand)
271
6วารสารพยาบาลศาสตร์
(Journal of Nursing Science)
264
7พยาบาลสาร
(Nursing Journal)
241
8รามาธิบดีพยาบาลสาร
(Ramathibodi Nursing Journal)
227
9แก่นเกษตร
(Khon Kaen Agriculture Journal)
227
10วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
(Journal of Nursing Science and Health)
226
หมายเหตุ : ในปี 2560 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 285 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Remark : Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2017, which include 285 scientific and technological journals.
ที่มา : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Source: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
(Visited 445 times, 1 visits today)